Privacy Policy

Inhoudsopgave :

 1. Introductie
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  2.1    Welke gegevens verwerken wij?
  2.2    Rechtsgronden voor verwerking
  2.3    Bewaartermijn
  2.4    Doeleinden voor verwerking
 3. Toegang derden
  3.1 Verstrekking aan derden binnen de praktijk
  3.2 Verstrekking aan derden buiten de praktijk
 4. Beveiliging
 5. Rechten omtrent uw gegevens
 6. Overige informatie
  6.1 Wijzigingen
  6.2 Klachten
  6.3 Vragen
 7. Gebruik van Cookies op de website


1.   Introductie
Fysio&Podocentrum Huizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Fysio&Podocentrum Huizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysio&Podocentrum Huizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

2.   Verwerking van persoonsgegevens
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Fysio&Podocentrum Huizen hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheid gegevens,  verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening.
Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante diensten.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Fysio&Podocentrum Huizen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens en maakt geen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden.

2.1 Welke gegevens verwerken wij?
Voor haar dienstverlening vraagt  Fysio&Podocentrum Huizen de volgende persoonsgegevens:
-    Voornaam
-    Tussenvoegsel
-    Achternaam
-    Adres en woonplaats
-    Geboortedatum
-    BSN
-    (Zakelijk) Telefoonnummer
-    (Zakelijk) E-mailadres
-    Geslacht

2.2 Rechtsgronden voor verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtmatige grondslagen die verwerking mogelijk maken, zoals neergelegd in de wet:
-    noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fysio&Podocentrum Huizen (behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen)*;
-    voor de vervulling van onze wettelijke verplichtingen onder de Zorgverzekeringswet en Wet marktordening gezondheidszorg; en
-    de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Fysio&Podocentrum Huizen;
* Onze verwerking van persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor het verlenen van medische hulp aan u, in uw belang. Zoals behoort bij de medische sector kunt u verwachten dat de genoemde gegevens door ons worden verwerkt.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

2.3 Bewaartermijn
Fysio&Podocentrum Huizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw persoonsgegevens worden door Fysio&Podocentrum Huizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
-    In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst.
-    Daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en verplichte bewaring medische gegevens voor 15 jaar.

2.4 Doeleinden voor verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en op basis van de genoemde grondslagen:
-    Het aanmaken van uw patiëntendossier
-    Het bijhouden van uw (para)medisch dossier
-    Het inplannen van een afspraak, het verzenden van een afspraakreminder en verzoek om feedback
-    Het verzenden van informatie c.q. verslaggeving naar huisarts e/o verwijzer(s).
-    Contact met zorgverzekeraar(s).
-    Contact met VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar) ten behoeve
-    van controle op verzekeringsrecht en indienen declaraties.
-    Accountant ten behoeve van facturatie en financiële administratie
-    Auditors ten behoeve van kwaliteitscontrole.

3.   Toegang derden
3.1    Verstrekking aan derden binnen de praktijk

Behalve uw zorgverlener heeft binnen Fysio&Podocentrum Huizen eventuele waarnemers en stagiaires toegang tot uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

3.1 Verstrekking aan derden buiten de praktijk    
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo kunnen wij uw persoonsgegevens delen:
-    Voor het aanmaken en beheren van uw patiëntendossier en communicatie met VECOZO (via de systemen zoals beheerd door derden zoals Podonet en Incura);
-    Voor het terugkoppelen van de behandeling (aan de huisarts, verwijzer en/of zorgverzekeraar); en
-    Het verzorgen van onze (financiële) administratie (aan de accountant);
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Fysio&Podocentrum Huizen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Fysio&Podocentrum Huizen onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt.

Mogelijk ontvangt  Fysio&Podocentrum Huizen uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. Wij gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor heeft gegeven, registreren deze persoonsgegevens en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Fysio&Podocentrum Huizen afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4.   Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-    Alle personen die namens Fysio&Podocentrum Huizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een verwerkersovereenkomst getekend.
-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-    We zorgen dat onze systeembeheerders regelmatig de maatregelen testen en evalueren;

5.   Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

6.  Overige informatie
6.1 Wijzigingen
Fysio&Podocentrum Huizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van Fysio&Podocentrum Huizen
6.2 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
6.3 Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

7. Gebruik van Cookies op de website
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. podocentrumhuizen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. 


Fysio&Podocentrum Huizen
Jacob van Heemskerkstraat 7A
1272AW Huizen
info@podocentrumhuizen.nl